Generalforsamling 26/1-2023

Referat af

Generalforsamling i Fynsk Pilgrimsvandring torsdag den 26. januar 2023

I Thomas Kingos Kirke, Odense

1.Valg af dirigent og referent

Johannes Nissen blev valgt som dirigent.

Lene Damholt blev valgt som referent.

Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Bestyrelsens beretning v/formand Jens Bo Jensen

Jens Bo aflagde bestyrelsens beretning. Beretningen blev godkendt uden kommentarer.

Bestyrelsens beretning ved den ordinære generalforsamling i

Foreningen Fynsk Pilgrimsvandring 26.januar, 2023

2022-23 har været et år, hvor vi igen har været fri at coronaen, og det har været meget belejligt, da vi jo som bekendt har fejret vores forenings 20-års jubilæum. Vi har haft et spændende år med hele 5 fejringer af vores jubilæum.

Vi lagde ud med generalforsamling d.31.marts, som samtidig var det første arrangement med fejring af Fynsk Pilgrimsvandring 20-års jubilæum. Vi hygggede og spiste sammen, og så skulle vi havde hørt et foredrag med Elisabeth Knox-Seith, men det måtte udskydes pga. sygdom. Dora, som har været med i foreningen siden starten, trådte til i stedet og fortalte og viste billeder fra de første år i foreningen og fra foreningens 10-års jubilæum i 2012.

Kort efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig:

Jens, formand

Ruth, næstformand

Marianne, bestyrelsesmedlem og kasserer

Hanne, bestyrelsesmedlem og PR-ansvarlig

Lene, bestyrelsesmedlem og sekretær

Rena Nørskov, suppleant til bestyrelsen

Inger Solveig Nissen, suppleant til bestyrelsen

Den første vandring efter generalforsamlingen gik fra Bregninge Kirke d.10. april og vandringsleder var Ruth. Det var en vandring langs strand og i Nørreskoven med ophold ved den 400 år gamle Ambrosius-eg.

Allerede 8 dage senere, 2.påskedag, var der i samarbejde med præsten i Svanninge pilgrimsvandring fra Falsled Kirke til Svanninge Kirke, – en vandring ad naturskønne stier.

Stor Bededag d.13. maj var der i samarbejde med præst og menighedsråd v/Aastrup Kirke en pilgrimsvandring fra kirken til Finstrup Kirkeruin og retur. Der blev vandret ad Øhavsstien i smukt forårslandskab med udsigt over Det Sydfynske Øhav.

D. 16. maj havde Marianne et indlæg på Mandags-caféen v. Vor Frue Kirke i Svendborg, hvor hun fortalte om Fynsk Pilgrimsvandring og bl.a. om hvordan man etablerer gå-fællesskaber.

Lene og Rena ledede i fællesskab en vandring d.19. maj. Det var en aftenvandring med aftensang i Kerteminde Kirke og vandring i Lundsgaard-skovene. Temaet for vandringen var ”Træet i skoven”.

Himmelske Dage blev i år afholdt i Roskilde i Kristi Himmelfartsdagene 26.-29.maj. Flere fra bestyrelsen deltog med bl.a. vandring ved Rena og ved at stå ved ”Pilrimsstanden” på Mulighedernes Marked. Det var spændende at være med til.

Den traditionsrige pinsevandring bestod i år af 2 3-dages vandringer og 1 dagsvandring. Som i 2019 kunne vi nu igen gennemfører vandringerne i sin oprindelige form: Det blev til en herrevandring fra Bogense, en vandring for både mænd og kvinder fra Nyborg til Odense, og desuden en dagsvandring fra Bellinge Kirke. Efter endt vandring mødtes vi traditionen tro i Skt. Knuds-salen 2.pinsedag, hvor foreningen var vært ved at større kaffebord i anledning af vores jubilæum. Vi sluttede af med en gudstjeneste, som vi plejer, dog år som noget nyt i Gråbrødre Klosterkirke.

En sommervandring mere blev det til, da Inger Solveig og Line Modin ledede en vandring fra Aarslev Kirke til Allerup Kirke med afslutning i Allerup Gamle Have. Turen var arrangeret i samarbejde med Årslev-Sdr.Højrup menighedsråd.

D.17. september havde vi endnu en fejring af vores jubilæum med en kirkekoncert med Sara Grabow, sanger og musiker, i Fredens Kirke i Svendborg. Det var en meget stemningsfuld oplevelse. Arrangementet stod Marianne og Ruth for.

Godt en måned senere d.27/10 ledede Lene og Rena en vandring ved Kerteminde i flot efterårsvejr med temaet ”De 4 elementer”.

Som tidligere nævnt skulle vi have haft et foredrag med Elisabeth Knox-Seith til generalforsamlingen i marts, men da måtte hun desværre melde fra pga. sygdom. D. 24. november kunne vi så i stedet afholde dette foredrag. Vi startede med at spise et aftensmåltid sammen, hvorefter Elisabeth fik ordet. Temaet for foredraget var “Hvad er den bevægelige spiritualitet? Om pilgrimsbevægelsens udvikling og betydning de sidste 20 år”. Det blev en meget inspirerende aften, hvor Elisabeth talte ud fra sin bog ”Den bevægelige spiritualitet”, med hovedvægten på pilgrimsordene. Denne aften indgik i fejringen af vores jubilæum.

Vi sluttede året af med en adventsvandring fra Horne Kirke med Ruth som vandringsleder. Vandringen gik mod Dyreborg Skov med udsigt over Fåborg Fjord og Bjørnø.

Og hvad vil fremtiden bringe? Fire begivenheder er allerede planlagt, – en Kyndelmisse-vandring d.2.februar omkring Kerteminde. Vandringen hedder ”Gå i mørket med lyset”. Så er der en vandring fra Pårup Kirke d.26.februar. Et foredrag med Tom Bangslund kan man opleve på en pilgrimscafé d.16. marts. Tom vil fortælle om sin vandring mellem Oslo og Nidaros-Katedralen i Trondhjem her i sommers. Og den sidste begivenhed, som indtil videre er planlagt er d.18.marts, hvor der vandres fra Nr.Nærå Kirke til Klinte Kirke, og hvor temaet vil være Irlands skytsengel Sct. Patrick og den irsk-keltiske kristendom.

Men følg med på fb og på vores hjemmeside, – der vil jo løbende blive lagt vandringer, cafeer o.lign. op.

Til allersidst vil bestyrelsen gerne sige tak til den opbakning, vi har fået fra medlemmerne i 2022. I har været med til at gøre jubilæumsfejringen ekstra festlig med jeres engagement.

Tak til Gitte Østergaard og Susanne Larsen for uden for bestyrelsens kreds at lave vandringer for os. Ligeså tak til Peter Grønlykke for planlægning i forbindelse med herrevandringen fra Bogense i pinsen.
Tak til Johannes Nissen for at påtage sig dirigenthvervet på vores generalforsamling. 

3. Aflæggelse af regnskab v/kasserer Marianne Olesen

Marianne gennemgik årets regnskab.

Underskud på 11.671,41 – planlagt pga. aktiviteter i forbindelse med foreningens 20-års jubilæum.

Indtægter

Punkt 1 – 67 medlemmer – samme som sidste år

Punkt 2 – overskud fra vandringerne, herunder pinsevandringerne

Udgifter

Punkt 5 –  det er primært bankgebyrer. Fra den 17. okt. 2022 skal vi ikke længere betale negative renter.

Punkt 7 – 5  jubilæumsaktiviteter, hvor vi havde valgt ikke at opkræve deltagerbetaling. Især Sara Grabow var en stor post. Også udgifter til entre for bestyrelsesmedlemmer til himmelske dage (ca. 1000). Kr. 2.500 til bestyrelsesmøder og kontorhold

Punkt 8 – trykning af folder om Fynsk Pilgrimsvandring

Punkt 9 – Pilgrimslys – udleveret til deltagerne i pinsevandringerne

Punkt 10 – Støttemedlemskab af  Center for Kristen Spiritualitet kr. 500, medlemskab af Danske Kultur- og pilgrimsruter kr. 300, fælles stand på Himmelske dage kr. 600. Mellemregning på kr. 200 med for meget indbetalt kontingent og dobbelt medlemskontingent kr. 500.

Foreningens økonomi er fin.

Regnskabet blev godkendt uden kommentarer.

4. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsens foreslag om uændret kontingent på kr. 100 blev vedtaget.

5. Indkomne forslag

Ingen forslag

6. Valg til bestyrelsen

Hanne Brix, Lene Damholt og Line Modin blev valgt til bestyrelsen uden modkandidater.

7. Valg af suppleanter

Inger Solveig Nissen og Rena Nørskov blev valgt uden modkandidater.

8.  Valg af revisor og revisorsuppleant

Lis Lysemose blev valgt uden modkandidat.

Ninna Varming blev genvalgt uden modkandidat.

9. Eventuelt

Flere deltagende medlemmer og bestyrelsen udtrykte en varm tak til Marianne Olesen for mange gode vandringer og stort arbejde for foreningen igennem årene.

Der var også en varm tak for godt samarbejde til Eigil Eriksen, som har været foreningens revisor i 5 år.

Anna Maria fra CKS’s bestyrelse fortalte, at Peter Jacobsen, sognepræst ved Sankt Hans Kirke, og teologisk konsulent ved stiftet Hanne Uhre Hansen, er ved at lave et pinseskrift. Hertil vil de gerne modtage input fra Fynsk Pilgrimsvandring. Vi er desuden meget velkomne til at bruge Dalum Kirke til andagter i forbindelse med vandringer.

Der var forslag om bedre markedsføring af foreningen i kirkerne. Det foregår allerede med de involverede kirker, men bestyrelsen vil arbejde videre med tanken.

Marianne fremlagde bestyrelsens tanker om nye typer af vandring som supplement til de udbudte vandringer: vandring på Assistens kirkegård med besøg/rundvisning i Ansgar Kirke, vandring i byens rum og se på Kirkekunst, cykelpilgrimstur for dem, der ikke kan vandre så langt. Der var forskellige holdninger til tanken om cykelpilgrimsture i foreningens regi, men ellers støttede forsamlingen ideerne og foreslog derudover nattevandring – og desuden udesidning og skovbadning som en del af de fremtidige vandringer.

Kerteminde, den 27. januar 2023

Lene Damholt, referent

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

%d