Vedtægter

Vedtægter for Foreningen Fynsk Pilgrimsvandring

§1.
Foreningens navn er: Foreningen Fynsk Pilgrimsvandring.
Foreningen har hjemsted på kassererens adresse.


§2.
Foreningen, der bygger på kristendommen, har følgende almennyttige formål: At fremme og opbygge pilgrimsvandringen i Danmark med særligt henblik på Fyn.

§3.
Stk. 1. Medlemskab kan opnås af enhver, der ønsker at støtte foreningens formål. Organisationer/ virksomheder kan optages som støttemedlemmer uden stemmeret.

Stk. 2. Udmeldelse skal ske skriftligt inden udgangen af kalenderåret for at have virkning for det efterfølgende år.

Stk. 3. Bestyrelsen kan under særlige omstændigheder ekskludere et medlem, når forhold har givet anledning hertil. Forinden en enstemmig bestyrelse træffer beslutningen skal vedkommende medlem have lejlighed til at udtale sig for bestyrelsen mundtligt eller skriftligt.

§4.
Stk. 1. Foreningen forpligtes ved underskrift af foreningens formand i forening med kassereren.

Stk. 2. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen til enhver tid tilhørende formue.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

Stk. 3. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 4. Foreningens regnskab revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor.

§5.
Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som er beslutningsdygtig når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed.

Stk. 2. Bestyrelsesmøde afholdes normalt hver tredje måned. Formanden har ansvaret for indkaldelse til møderne, hvilket skal ske skriftligt med en uges varsel og med angivelse af dagsorden. Hvis mindst 2 af bestyrelsesmedlemmerne kræver det, skal der indkaldes til bestyrelsesmøde.

§6.
Stk. 1. Bestyrelsen forestår foreningens daglige drift, og tager initiativ til og koordinerer foreningens aktiviteter.

Stk. 2. Bestyrelsen udfærdiger årsplaner for foreningens initiativer og aktiviteter.

§7.
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år inden udgangen af januar kvartal. Generalforsamlingen indkaldes ved brev eller mail til samtlige medlemmer, med angivelse af tid og sted, med mindst 2 ugers varsel. Dagsordenen skal indeholde punkterne beretning, regnskab, fastsættelse af kontingent, indkomne forslag, eventuelt samt valg af bestyrelse, referent, dirigent og revisor.

Stk. 2. Forslag der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, må for at blive opført på dagsordenen, senest 6 dage forinden generalforsamlingen, indleveres skriftligt til foreningen.

Stk. 3. Generalforsamlingen træffer sine afgørelser ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.

§8.
Stk. 1. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 5 medlemmer.

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år og afgår skiftevis. Der vælges således i lige år 2 medlemmer, mens der i ulige år vælges 3 medlemmer.

Stk. 3. Generalforsamlingen vælger hvert år en revisor. Revisor kan ikke være medlem af bestyrelsen.

Stk. 4. På generalforsamlingen vælges endvidere hvert år 2 bestyrelsessuppleanter.

§9.
Bestyrelsen konstituerer sig på det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, og vælger således blandt sine medlemmer en formand, en kasserer, en pr-ansvarlig og en sekretær. Formandsfunktionen kan, hvis bestyrelse ønsker det, deles af 2 personer, et formandsskab.

§10.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes når bestyrelsen beslutter det, og skal indkaldes, hvis 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt forlanger det. Indkaldelsen skal ske med mindst 3 ugers varsel, ved brev eller mail til samtlige medlemmer, med angivelse af dagsorden.


§11.
Vedtægtsændringer kræver et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer på den ordinære generalforsamling, eller et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer på to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger, der afholdes med mindst 14 dages mellemrum. Forslag til vedtægtsændring skal udsendes med indkaldelsen til generalforsamlingen.


§12.
Til foreningens opløsning kræves et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 14 dages mellemrum.


§13.
Ved foreningens opløsning skal foreningens formue anvendes til almennyttige formål, efter indstilling fra foreningens sidste generalforsamling.


Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 5/3 2004.

§ 1 ændret på foreningens generalforsamling den 12. marts 2009.
§ 2 ændret på foreningens generalforsamling den 9. marts 2010.
§ 9 ændret på foreningens generalforsamling den 14. marts 2013
§ 1 og § 4 ændret på foreningens generalforsamling den 10. juni 2021.