Vandringsmandlogo250

Referat fra generalforsamling den 10. juni 2021

Foreningen Fynsk Pilgrimsvandrings ordinære 

generalforsamling 

torsdag den 10. juni 2021 kl. 19.00

i Thomas Kingos Kirke, Bülowsvej 9 – 11, 5230 Odense M

Vi begynder aftenen med en pilgrimsandagt i kirken v/Anna Maria Andersson.

Efter en kort pause fortsætter vi med generalforsamling for foreningens medlemmer.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Bestyrelsens beretning v/formand Jens Bo Jensen.

3. Aflæggelse af regnskab v/kasserer Marianne Olesen.

4. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent kr. 100.

5. Indkomne forslag:

Bestyrelsen foreslår følgende ændringer til vedtægterne:

Paragraf 1, 2. sætning ændres til: Foreningen har hjemsted i Faaborg.

Paragraf 4, 1. afsnit ændres til: Foreningen forpligtes ved underskrift af foreningens formand i forening med kassereren.

De foreslåede ændringer til vedtægterne er præciseringer og forenklinger til arbejdsgangen.

6. Valg til bestyrelsen.

På valg er Hanne Brix og Marianne Olesen.

Begge er villige til genvalg for en ny 2-årig periode.

Pia Mølgaard er udtrådt af bestyrelsen og i stedet indstilles suppleant Lene Damholt, Kerteminde.

7. Valg af suppleanter. Opstillet er

Marianne Svenningsen, Søndersø. Inger Solveig Nissen, Otterup. Rena Nørskov, Kerteminde.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant.

Revisor Eigil Eriksen modtager genvalg. Revisorsuppleant Ninna Varming modtager genvalg.

9. Eventuelt.

Referat:

Ad 1: Til dirigent vælges Annemarie Bethell og som referent Ruth Bech.

Ad 2: Beretning ved Jens Bo Jensen 

Bestyrelsens beretning 2020 ved den ordinære generalforsamling i foreningen Fynsk Pilgrimsvandring den 10. juni kl. 19.

År 2020 startede som et helt almindeligt år, men viste sig et par måneder inde i året at blive et helt anderledes år for alle i hele verden, i Danmark, for det enkelte menneske og for Fynsk Pilgrimsvandring.

En ukendt og meget smitsom virus – Corona og sygdommen Covid 19 – begyndte at hærge verden over, og den 11. marts, en skelsættende dato, blev Danmark lukket ned af regeringen. Hyppig håndvask, brug af håndsprit, mundbind, holde afstand med mm blev i løbet af kort tid en helt naturlig del af alle danskeres hverdag.

Men inden da havde Fynsk Pilgrimsvandring traditionen tro afholdt Nytårsvandring den første søndag i januar i Svanninge Bakker og Bjerge – endda med et meget stort deltagerantal.

1. marts blev der afholdt Fastelavnsvandring i Munkebo, hvor der efter gudstjeneste i Munkebo Kirke blev vandret på kløverstierne.

Der havde i slutningen af januar og februar med stor succes været afholdt pilgrimscafeer i mødelokalet i Thomas Kingos Kirke.

I januar fortalte Inger og Marianne om deres pilgrimsrejse i september 2019 til Vadstena ‘I Birgittas fodspor’ sammen med Birgittaforeningen i Mariager og Den Danske Klosterrute. I februar var indlægget på cafeen ‘ Vandring på Jakobsweg i Schweiz’ v/Rena Nørskov.

Den planlagte generalforsamling den 19. marts måtte aflyses på grund af nedlukningen af samfundet, hvor kirkerne også blev lukket for gudstjenester. Vi lærte her den digitale gudstjeneste at kende.

Planlagte dagsvandringer i april og maj blev aflyst samt Pinsevandringerne, hvor der var god tilslutning på de opslåede ruter fra Bogense (for mænd), Kerteminde og Nyborg.

I april havde vi den store sorg, at vores mangeårige formand, Inger Høirup Pedersen, døde efter alvorlig sygdom. Blot 6 dage senere døde Ole Mygind Pedersen, Ingers mand og foreningens webmaster, ligeledes efter alvorlig sygdom. Det har været en stor sorg at miste Inger og Ole og et stort tab for foreningen.

Selvom vi havde måttet aflyse Pinsevandringerne, kunne vi ikke holde os helt i ro, og vi var en gruppe på 10 (fra den aflyste Nyborg-vandring), der mødtes i Næsbyhoved Broby Kirke 2. pinsedag til gudstjeneste og herfra vandredes der langs Stavis Å gennem Ålykkeskoven og ind til pilgrimsbænken lige nedenfor Domkirken. En dejlig solbeskinnet 2. Pinsedagsvandring.

I juni var tiderne og forsamlingsforbuddet til, at vi kunne få afholdt vores generalforsamling i Thomas Kingos Kirke. Vi var 20 samlet til generalforsamling den 10. juni, og der blev valgt nye bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til bestyrelsen. En af bestyrelsens kommende store opgave var, at foreningen skulle have en ny hjemmeside, idet den eksisterende hjemmeside var blevet vedligeholdt af Ole og Morten, Ole og Ingers søn, og dette var ikke længere muligt.

Den 25. juni lavede vi en mindevandring i Nyborg, hvor Ole og Ingers gravsted er, og vi var 15 pilgrimme, som mødtes ved Nyborg Kirke, vandrede til deres gravsted på Ny Assistens kirkegården og derefter til Nyborg Vold, hvor vi sluttede af med lidt at spise og drikke og mindedes Ole og Inger for alt, hvad de har betydet for foreningen og for hver især.

Så startede 2. halvår, og forsamlingsantallet for vandringer som vores var på 50 personer. Vi besluttede dog, at antallet af deltagere på vores vandringer fremover skulle være max. 20, da vi skulle holde afstand og rundkredsene, som vi har tradition for, ikke skulle blive for store.

Første søndag i juli drog en gruppe pilgrimme til Bjørnø ud for Faaborg for at vandre Bjørnø rundt. Vejret var ikke med deltagerne, skulle jeg hilse og sige, det regnede og blæste hele dagen. Men gæve pilgrimme giver ikke op; vandringen blev gennemført og en kop velfortjent kaffe/te med kage blev indtaget i cafeen på Bjørnø, inden sejladsen tilbage til Faaborg.

I august vandrede vi fra Seden Kirke efter gudstjeneste ud på Stige Ø og retur. En dejlig sensommertur med solskin og en enkelte byge eller to.

I slutningen af august mødtes den nye bestyrelse for første gang og konstituerede sig:

Jens blev valgt til formand

Marianne som næstformand og kasserer

Hanne, bestyrelsesmedlem og ansvarlig for PR

Pia, bestyrelsesmedlem, deler sekretærposten

Ruth, bestyrelsesmedlem, deler sekretærposten.

Suppleanter havde vi 3 af, hvilket vi er glade for: Lene, Marianne og Mette.

Bestyrelsens helt store opgave i efteråret var, at foreningen skulle have en ny hjemmeside. Vi indgik samarbejde med ViaMedia v/Carsten Dybkjær, som kunne tilbyde en hjemmeside i WordPress. Data fra den gamle hjemmeside overførte Carsten til den nye, og nu forestod der et arbejde med at sætte struktur på den nye hjemmeside. For øvrigt skal der fra bestyrelsen lyde en stor tak til Carsten, som siden Oles sygdom i januar 2020 havde hjulpet med at vedligeholde den gamle hjemmeside. Tak for det.

I begyndelsen af september blev der lavet en hverdagsvandring fra Odense Domkirke til Næsbyhoved Broby Kirke, hvor vandringen sluttede af med en kort gudstjeneste. En god måde at lave en pilgrimsvandring på.

I slutningen af september vandrede vi fra Herrested Kirke til Ravnholtskovene, hvor vi havde en dejlig vandring i den efterårsklædte skov.

Den 7. oktober var bestyrelsen på kursus i brug af hjemmesiden, således at bestyrelsen fremover kan bruge hjemmesiden, dvs. oprette vandringer og andre begivenheder samt lave indlæg og skrive nyheder.

I slutningen af oktober havde vi en bynær vandring i Odense i Ålykkeskoven og langs Stavis Å frem til Næsby Kirke, hvor præsten, Marie Holm, holdt en andagt for os om Kristuskransen, som var vandringens tema.

Årets sidste bestyrelsesmøde blev holdt 12. november, hvor et af de store punkter på dagsordenen var den nye hjemmeside. Der blev givet input til hjemmesidens indhold og opbygning, således at formandskabet kunne lave de sidste tilretninger. I begyndelsen af december gik den nye hjemmeside i luften.

I begyndelsen af januar 2021 var det aftalt, at formandskabet skulle på et opfølgende kursus ved ViaMedia. Dette har måttet udsættes på grund af nedlukning af samfundet og forsamlings forbud. Det nu udskudt til efteråret.

Som vanligt skulle der afholdes Adventsvandring den første søndag i Advent 29. november. Der skulle vandres den traditionsrige vandring fra Kirkeby Kirke til Øster Skerninge Kirke. I mellemtiden blev forsamlingsantallet nedsat til 10 personer, og der var 20 tilmeldt. De 9 sidst tilmeldte blev kontaktet og flyttet over til en Adventsvandring II, hvor der blev vandret efter gudstjeneste i Svanninge Kirke i Svanninge Bakker. Vi er da lidt stolte af, at vi fik stablet 2 Adventsvandringer på benene.

Således havde vi i 2020 11 endagsvandringer, 2 cafeer, 1 generalforsamling, 3 bestyrelsesmøder (mod normalt 4) samt 1 kursus i hjemmesiden. I alt har 239 pilgrimme deltaget i cafeer, vandringer og generalforsamling. Så alt i alt et pænt aktivt år trods alt.

Vi afholdt første gang pilgrimscafeer i januar og februar 2019. Formålet med cafeerne er at tilbyde en pilgrimsvandring indendørs i de kolde måneder oktober, november, januar og februar.

Vi ville gerne i efteråret 2020 have afholdt pilgrimscafeer. Det var dog ikke muligt, da vi ikke kunne låne lokaler i Thomas Kingos Kirke på grund af corona-restriktioner. Vi håber at kunne komme i gang med cafeerne igen, men det er på nuværende tidspunkt ret uvist.

Vi er kommet godt i gang med 2021.

Pga. corona-restriktioner måtte Nytårsvandringen og fastelavnsvandringen i år aflyses.

Inger Solveig Nissen, præst ved Domkirken, og Dora Nielsen nåede at lave en Helligtrekongersvandring den 3/1, hvor de vandrede på Åstien i alt 10 pilgrimme, lige inden det blev ændret til, at vi kun måtte forsamles 5.

14.marts var restriktioner blødt lidt op, så der kunne arrangeres en dagsvandring fra Øster Hæsinge til Brahetrolleborg og retur. Vejret var godt efter årstiden med sol og blæst.

11.april vandrede vi fra Kerteminde til Kølstrup/Kertinge. En dejlig vandring på trods af megen regn.

24.april blev der vandret fra omkring Fåborg til bl.a. Pipstorn Skov med fortidens kirkegårde i form af flere gravhøje. Det skete i fint forårsvejr.

De traditionelle Pinsevandringer med 3-dages vandringer med overnatning kunne ikke gennemføres i år, men til gengæld blev der vandret alle 3 dage med 3 separate dagsvandringer:

Om lørdagen en længere vandring mellem 4 kirker i bakket landskab på Hindsholm. Vejret var lidt en udfordring, men det tog ikke modet fra os.

Om søndagen var vejret noget bedre, da vi vandrede fra Assens over Torø til Kærum. Dertil en dejlig vandring langs Kærum Å tilbage til Assens.

2. Pinsedag gik en mindre gruppe fra Fraugde ind til pilgrimsbænken ved Domkirken. Ligeledes en dejlig tur.

Det skal tilføjes, at vi på de to første pinsedage sluttede vandringerne af med at spise aftensmad sammen, om lørdagen på Café Kirkeladen i Mesinge, om søndagen på Markussens Hotel i Assens. Det var en dejlig måde af være sammen på og rundede fint dagene af.

Her til slut vil jeg lige reklamere for vandringen i weekenden – her på søndag kl. 10 – på Helnæs. Der er stadig ledige pladser.

Til allersidst vil bestyrelsen gerne sige tak til den opbakning, vi har fået fra medlemmerne i det turbulente 2020 og her i 1.halvår af 2021.

Vi har mærket, at vore trofaste og gæve pilgrimme har bakket op om foreningen og de vandringer, vi har kunnet stable på benene inden for restriktioner osv.

Der skal også lyde en tak til dem, der har tilbudt at lave en vandring for os. Det er ingen hemmelighed, at vi ikke er for mange vandringsledere, så når nogen tilbyder at lave pilgrimsvandring for os, er vi glade, således at det ikke kun er bestyrelsen, der står for at lave vandringer.

Tak til Dora, Annemarie, Lis, Ninna, Arne, Susanne og Gitte fra pilgrimsforeningen og tak til præsterne Marie Holm og Inger Solveig Nissen for at have lavet/medvirket til pilgrimsvandringer i 2020/2021.

Ad 3: Regnskabet gennemgås punkt for punkt af Marianne Olesen. Der er en god økonomi i foreningen. Regnskabet godkendes af generalforsamlingen.

Ad 4: Bestyrelsen foreslår uændret kontingent kr. 100 om året, hvilket godkendes af generalforsamlingen.

Ad 5: Der er enighed om ændringerne i vedtægterne i følge dagsordenen. Godkendes af generalforsamlingen.

Ad 6: Hanne Brix og  Marianne Olesen modtager genvalg. Lene Damholt er trådt ind i bestyrelsen.

Ad 7: Marianne Svenningen, Inger Solveig Nissen og Rena Nørskov vælges som suppleanter.

Ad. 8: Eigil Eriksen modtog genvalg som revisor og Ninna Warming genvælges som revisor suppleant.

Ad 9: Jens efterlyser ideer til kommende pinsevandringer. 

Dora Nielsen opfordrer til at vi fortsat bruger Domkirken. Domkirken er vores alles kirke på Fyn. Man kan godt være få mennesker der. Der kommer også folk fra sognet til pilgrimsgudstjensten.

Gitte foreslår at man ikke så meget har fokus  på km antal, men lægger op til at vi har nogle gode vandredage sammen med pauser og andagter.

Susanne har oplevet det positivt som i år,  at man kan vælge enkelte dage.

Eigil fortæller om et helt specielt fællesskab om aftenerne, når der vandres over flere dage med overnatninger på Pinsevandringerne.

18. nov. er der pilgrimscafe` igen i Thomas Kingo`s Kirke. Marianne Svenningsen holder foredrag.

Hanne Ipsen tilbyder at fortælle om Odense Gavlmalerier til en pilgrimscafé.

Dora oplyser om Assisi Retræte Rejser v/ Mai-Britt Larsson der  laver flere rejser til Assisi. Følg hende på www.maibrittlarsson.com for yderligere information.

Hun er endvidere også  programlægger for broder Theodors foredragsvirksomhed.

Foreningen har 20 års jubilæum 2022. Ideer efterlyses og modtages..

Bestyrelsen tænker at man kunne sprede fejringen ud over året.

Hanne Ipsen foreslår jubilæet bliver koblet på Pinsen.

Foreslag til foredrag: Forskellige pilgrimspræster som Elizabeth Knox-Seith, Annette Foged Schultz, Elisabeth Lidell.

Per foreslår at flere kirker kan gå sammen om større arrangementer.

Annemarie foreslår mere tilknytning til Thomas Kingos Kirke med vandringer herfra.

Afslutning v/ Jens: Tak for godt fremmøde og ideer, der er noget for bestyrelsens at arbejde videre med.

Vi synger “Må din vej gå dig i møde”.

Ref. Ruth Bech.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *