Generalforsamling 2021

Foreningen Fynsk Pilgrimsvandring indkalder til ordinær generalforsamling

torsdag den 10. juni 2021 kl. 19.00

i Thomas Kingos Kirke, Bülowsvej 9-11, 5230 Odense M

Vi begynder aftenen med en pilgrimsandagt i kirken v/Anna Maria Andersson.

Efter en kort pause fortsætter vi med generalforsamling for foreningens medlemmer.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning v/formand Jens Bo Jensen.
 3. Aflæggelse af regnskab v/kasserer Marianne Olesen.
 4. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent kr. 100.
 5. Indkomne forslag:
  Bestyrelsen foreslår følgende ændringer til vedtægterne:
  Paragraf 1, 2. sætning ændres til: Foreningen har hjemsted i Faaborg.
  Paragraf 4, 1. afsnit ændres til: Foreningen forpligtes ved underskrift af foreningens formand i forening med kassereren.
  De foreslåede ændringer til vedtægterne er præciseringer og forenklinger til arbejdsgangen.
 6. Valg til bestyrelsen.
  På valg er Hanne Brix og Marianne Olesen.
  Begge er villige til genvalg for en ny 2-årig periode.
  Pia Mølgaard er udtrådt af bestyrelsen og i stedet indstilles suppleant
  Lene Damholt, Kerteminde.
 7. Valg af suppleanter.
  Opstillet er
  Marianne Svenningsen, Søndersø.
  Inger Solveig Nissen, Otterup.
  Rena Nørskov, Kerteminde.
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  Revisor Eigil Eriksen modtager genvalg.
  Revisorsuppleant Ninna Varming modtager genvalg.
 9. Eventuelt.

Forslag, som medlemmer ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal indleveres skriftligt den 3. juni 2021til bestyrelsen.

Foreningen er vært ved kaffe/te og kage.

Af hensyn til restriktioner omkring deltagerantal bedes du tilmelde dig til bestyrelses-medlem Hanne Brix på SMS 2834 0687.

Den 27. maj 2021

På bestyrelsens vegne

Jens Bo Jensen, formand – Marianne Olesen, næstformand

%d